Friday, June 12, 2009

धर्म कहिले छाडनु हुन्न जिम्मेवारी यही हाम्रो बाउ बाजेको नाम राख्ने उही छोरा नाती राम्रो

No comments: